Alg. voorw.

Algemene voorwaarden

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen PRIMO liftservice en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.

1) PRIMO liftservice heeft het recht, om in zeer uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. De liftservice brengt u hiervan op de hoogte.

2) Enige vertraging kan steeds optreden door het uitlopen van de planning, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, e.d. en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

3) Hevige weersomstandigheden die de werken gevaarlijk en onveilig maken geven recht tot beëindiging. De eigenaar kan verzoeken om te wachten tot de bui voorbij is, wetende dat de werkuren doorlopen. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma. De verplaatsing van onze service geeft de klant geen enkele reden tot klacht noch schadevergoeding.

4) De klant dient de verhuisfirma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de

woning zoals palen, terrassen, telefoonkasten, bomen, de lengte van de voortuin en/of de

verhuizing op een binnenkoer moet plaatsvinden. Indien de verhuisfirma bij aankomst bij

de klant opmerkt dat het gebruik van de verhuislift onmogelijk is en de verhuisfirma was niet

tijdig ingelicht, heeft de firma het recht de verhuis te annuleren.

De klant zal ter plekke en contant het basisbedrag als schadevergoeding moeten betalen

5) Elke klant is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van parkeerplaatsen en wegvergunningen. Indien er hiervoor boetes worden uitgeschreven worden deze, zonder betwisting, betaald door de desbetreffende klant. PRIMO liftservice kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor deze schuldeisen en boetes. Dit is dan ook geen enkele reden om PRIMO liftservice niet te betalen. Indien het gaat om een niet te betalen zone, dan is de klant verantwoordelijk om parkeerplaatsen vrij te houden voor onze diensten. Hiervoor moeten er minimum 2 parkeerplaatsen voorzien worden voor onze verhuislift en dit recht onder de raamopening. Indien de klant hier niet voor kan zorgen, dan is de klant toch verplicht om onze diensten contant en ter plekke een schadevergoeding van €50 te betalen.

De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde

voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd.

De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
6) De ondertekening van onze leveringsbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Wanneer onze lift vertrekt, vervalt het recht van de klant om een klacht in te dienen wegens beschadigde goederen. PRIMO liftservice neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen. In het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in verband met de gemanipuleerde goederen.

7) Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing. In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.

8) PRIMO liftservice beperkt zich enkel in het verplaatsen van goederen d.m.v. de verhuislift. Indien er geholpen moet worden met het opheffen en verplaatsen van goederen en de klant heeft niet zelf voor mankracht gezorgd, is de klant verplicht om ons extra personeel mee te bestellen. Bij niet naleving heeft PRIMO Liftservice het recht om de werken te beëindigen en zal de klant contant ter plekke een schadevergoeding van € 50 moeten betalen aan PRIMO Liftservice.

Prijzen en betalingen

1) Alle betalingen dienen te geschieden op het adres van PRIMO liftservice. De betaling gebeurt ter plekke en contant wanneer de chauffeur klaar is voor vertrek.
De (reeds betaalde) facturen zullen later worden opgestuurd naar de desbetreffende klant.
Al de prijzen zijn 21% BTW inbegrepen.

2) Werkuren worden berekend bij aankomst tot vertrek. Het uurtarief begint te lopen vanaf het begin van de werken tot het eerste uur. De prijs verandert niet als het uur niet bereikt is. Eens het uur verstreken is wordt onmiddellijk het volgende half uur in rekening gebracht. Eens deze verstreken is onmiddellijk het volgende, enz.

3) Indien de lift zich moet verplaatsen naar een 2de adres wordt de tarief opnieuw berekend voor het 2de adres.

3) De vooraf besproken prijs op de offerte is in geen geval bindend en hangt af van de lengte van de duur van de werken. Indien dit langer duurt dan vooraf berekend op de prijsofferte, is de klant verplicht om de betaling uit te voeren met de nieuwe kostprijs.

4) Buiten de hieronder opgenoemde gebieden wordt er een toeslag van € 0,50 /km aangekerend.

Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Brasschaat, Deurne, Ekeren, Kapellen, Merksem, Mortsel, Schoten, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem,